slide1.jpg

Kомпетентност

Печат

АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ИНСТИТУЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.4 ОТ ЗМТА УЧРЕДЕНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 01.10.2012Г.

СЕДАЛИЩЕТО НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е В ГР.СОФИЯ, УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №33, ЕТ.1, КЪДЕТО СЕ НАМИРА СЕКРЕТАРИАТА И СЕ ПРОВЕЖДАТ АРБИТРАЖНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

 

Предимства и компетентност на АС при САБ


Спорове, които Арбитражният съд разрешава:
Арибтражният съд разрешава търговски и граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария. Арбитражния съд разрешава и спортни спорове между състезатели, треньори, спортни клубове и спортни федерации.
Не са предмет на арбитраж спорове за вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.
Арбитражният съд разглежда посочените спорове ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато то се съдържа в разменена между страните кореспонденция.
Ако страните не уговорят друго, тяхното съгласие да възложат спора на Арбитражния съд означава и приемане на Правилника на Аритражния съд.

Производство пред Арбитражния съд:
Избор на процедура от страните в производството.
Страните могат да се споразумеят, по каква процедура да бъде разгледано делото им в зависимост от спецификата на правния спор. Това означава, че те могат да поискат делото да се гледа по правила, които се отклоняват от тези, предвидени в Правилника на Арбитражния съд при САБ.

Избор на арбитрите от страните в производството.
В арбитражното производство всяка от спорещите страни избира арбитър, а те председател на решаващия състав. Възможно е страните да се споразумеят делото да се гледа и реши от едноличен арбитър. Всичко това повишава доверието към решаващия орган и дава възможност може да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение.

Арбитражното решение
Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено и в чужбина.
Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено в значителна степен от Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.

Съдебен контрол от Върховния касационен съд.
Арбитражните решения могат да бъдат оспорени само чрез иск пред Върховния касационен съд на строго установени основания, посочени в чл. 47 ЗМТА. Това обезпечава стабилността на арбитражните решения, които не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението, от една страна, и възможност за контрол от най-висшата съдебна институция, когато са налице  основанията за това от друга страна.

Посещения: 14671