slde2.jpg

Устав

Печат

УСТАВ НА АРБИТРАЖНИЯТ СЪД ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Статут Чл. 1. (1) Към Съюза на арбитрите в България се създава Арбитражен съд.
(2) Седалището на Арбитражния съд е в град София.
(3) Арбитражният съд е независима от Съюза на арбитрите в България е правораздавателна институция.

Компетентност
Чл. 2. (1) Арбитражният съд разрешава имуществени спорове, както и спорове за тълкуване или попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страните, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение.
(2) Споровете се разглеждат съобразно Закона за международния търговски арбитраж и правилника на Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България.
(3) Арбитражният съд организира арбитраж за разрешаване на търговски и гражданскоправни спорове съобразно с утвърден правилник.

Структура
Чл. 3. (1) Арбитражният съд състои от Президиум, арбитри и секретариат.
(2) Арбитражният съд има Арбитражна колегия, която се състои от всички арбитри.

Президиум
Чл. 4. (1) Президиумът на Арбитражния съд се състои от: Председател на съда и двама заместник-председатели. Те се избират от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България за срок от пет години. Управителният съвет може да прави промени в Президиума в течение на този срок.
(2) Президиумът има следните функции:
избира и заличава арбитрите;
взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
взема решения относно дейността на съда;
определя въпросите, които обсъжда Арбитражната колегия с оглед уеднаквяване на практиката на съда.
взема решение за присъждане на грамота за заслуги към Арбитражния съд при САБ.
(3) За заседанията на Президиума и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от председателя на съда и секретаря. При необходимост решенията се довеждат до знанието на арбитрите членове на Арбитражната колегия.

Председател
Чл. 5. (1) Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.
(2) Председателят свиква на заседание Президиума на съда и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България, изпълнява решенията на Президиума и функциите, предвидени в правилника на Арбитражния съд.
(3) Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя, когато той е възпрепятстван или им е възложил това.

Арбитри
Чл. 6. (1) Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Президиума, взето с тайно гласуване. Листите на арбитрите се съставят в началото на петгодишния мандат на Президиума за същият срок. През време на целия мандат Президиумът може да вписва нови арбитри, мандатът на които изтича заедно с мандата на останалите арбитри от съответната листа.
(2) Арбитрите могат да бъдат заличавани при смърт, поради навършване на пределна възраст, определена от Президиума, при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си, при груби или системни нарушения на Устава и правилника на АС, а така също и ако в течение на две години не са били посочвани като арбитри от страни по делата.
(3) За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела).
(4) Като арбитри могат да бъдат вписани дееспособни пълнолетни граждани, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, с юридическо образование и най-малко десет години юридически стаж, които познават вътрешните и международните имуществени стопански отношения и правото, което ги урежда. В листата се посочват: името на арбитъра, неговата длъжност или професия.
(5) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.
(6) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

Несъвместимост
Чл. 7. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България. Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.
(2) Арбитрите, вписани в листите на Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България, не могат да участват като арбитри в други институционни арбитражи с обща компетентност със седалище в Република България.
(3) Ако по време на мандата си арбитър е приел да бъде вписан в листата на друг институционен арбитраж с обща компетентност, той е длъжен в 15-дневен срок от вписването му да уведоми писмено Председателя на Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в Българияи няма право да приема участие в нови дела, образувани пред Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България. Президиумът на Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България заличава арбитъра от листата след изтичане на горния срок, с право да довърши висящите дела, по които е избран или назначен.
(4) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

Арбитражна колегия
Чл. 8. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:
взема решения по организационни въпроси на съда;
обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
обсъжда практиката на съда по прилагане на нормативните актове , общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване
(2) Решенията на Арбитражната колегия по ал. 1, т. 3 са задължителни за арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, включени в листата на арбитрите по вътрешни дела.

Секретариат
Чл. 9. (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на Съюза на арбитрите в България със съгласието на Председателя на съда.
(2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да имат средно образование. Секретарите по международни дела трябва да владеят писмено и говоримо най-малко английски и евентуално един от най-разпространените европейски езици.
(3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците и Наредбата за работата на Секретариата и Деловодството, издадена от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България.
(4) Персоналът на канцеларията на Арбитражния съд се включва в списъка на служителите на Съюза на арбитрите в България.

Финанси
Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по банковите сметки на Съюза на арбитрите в България.
(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Съюза на арбитрите в България.
(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда и на неговите заместници за извършената от тях работа.

Устав, правилници и тарифи
Чл. 11. Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифата за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България.
________________________________________________________________________________
Настоящият устав е приет от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България с решение по Протокол №2 от 01.10.2012г.

Посещения: 11027