Тарифа

ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АРБИТРАЖНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ
ПО СПОРОВЕ ПРЕД АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ СЪЮЗА НА АРБИТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл.1. Арбитражна такса и депозит
(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.
(2) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.
(3) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

Чл.2 Размер на арбитражната такса
(1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:
Цена на иска (BGN)
Арбитражна такса (BGN)

до 1 000лв.
Арбитражна такса 200лв.

от 1001лв.

до 10 000лв.
Арбитражна такса 200 лв.+ 4 % за сумата над 1 000лв.

 

от 10 001лв.
до 100 000лв.
Арбитражна такса 560лв. + 3 % за сумата над 10 000лв.

от 100 001лв.
до 500 000лв.
Арбитражна такса 3 260лв. + 2.5% за сумата над 100 000лв.

от 500 001лв.
до 1 000 000лв.
Арбитражна такса 13 260лв. + 1.5% за сумата над 500 000лв.

над 1 000 000
Арбитражна такса 20 760 + 1% за сумата над 1 000 000


(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Съюза на арбитрите в България, като до заплащането и не се извършват никакви действия.
(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.
(3) При намаление цената на иска, внесената арбитражна такса не се връща.
(4) При арбитраж “ад хок”, когато цената на иска е над 1 000 000 лева, арбитражната такса се определя за всеки един конкретен случай в намален размер по решение Управителния съвет на АС, съобразно обичая и практиката.
(5) Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър, освен когато се дължи минимална такса.

Чл.3 Частично връщане на арбитражната такса
(1) При прекратяване на делото на ищеца се връщат:
1. 75 % от внесените арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е станало преди Решаващият орган да е извършил процесуални действия по подготовка на делото за разглеждане.
2. 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено, след като Решаващият орган е извършил процесуални действия по разглеждането му.
3. 25% от внесената такса при произнасяне по възражението за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.
(2) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства, след като Решаващият орган е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.
(3) Молбата за връщане на таксата следва да бъде подадена в срок до три месеца от датата на постановяване на определението. Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван - от Председателя на Арбитражния съд.

Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане
Чл.4 За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

Депозит за арбитражни разноски
Чл.5 (1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.
(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той разпорежда връщането на ищеца на неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.

Разноски за събиране на доказателства по делото
Чл. 6 (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед и/или и при необходимост от командироване на арбитрите, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.
(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските
Чл. 7 (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.
(2) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.
(3) Ответникът има право на направените разноски и при прекратяване на делото.
(4) При спогодба разноските остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.
(5) Страната, в чиято полза е постановено решението, може да иска да й се присъдят разходите, които тя е направила за своята защита. Тези разходи трябва да бъдат доказани.
(6) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Тарифата за адвокатските възнаграждения.

Дължимите арбитражни такси се внасят по сметка на Съюза на арбитрите в България - Арбитражен съд, в български лева на адрес:

Централна кооперативна банка -клон Химимпорт, BIC – CECBBGSF
IBAN - BG66 CECB 9790 10D9 0978 01

________________________________________________________________________________
Настоящата тарифа за дължимите арбитражни такси и разноски по спорове пред АС при САБ е приета от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България с решение по Протокол № 2 от 01.10.2012г.

Посещения: 8784