Тарифа на арбитрите в АС при САБ

Печат

ТАРИФА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА АРБИТРИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА

1. Разпределяне и изплащане на арбитражните такси

За възнаграждение на арбитрите по всяко арбитражно дело се разпределят 75% (седемдесет и пет върху сто) от общата сума на заплатените арбитражни такси по същото дело, след приспадане на дължимите данъци според действащото законодателство.

2. Определяне на възнагражденията на членовете на Арбитражния състав

2.1.Когато Арбитражният състав се състои от един арбитър, той има право да получи цялото възнаграждение, което се полага на Арбитражния състав съгласно т.1.

2.2.Когато Арбитражният състав се състои от трима арбитри, на всеки арбитър се полага 30% (тридесет върху сто) от възнаграждението на Арбитражния състав по т.2.1. Останалите 10% (десет върху сто) от възнаграждението на Арбитражния състав по т.1 се полагат на председателя на Арбитражния състав, освен ако членовете на Арбитражния състав се уговорят друго.

3. Изплащане на арбитражните такси

3.1. Възнаграждението на Арбитражния състав се изплаща след края на арбитражното производство.

3.2. Възнаграждението на всеки арбитър се изплаща след представяне от него на писмено заявление с посочване на банкова сметка. Ако арбитърът е регистриран по реда на Закона за данъка за добавената стойност възнаграждението се изплаща след като арбитърът представи надлежна фактура с посочване на валиден ДДС номер. Във фактурите като получател се посочва страната по делото, която е заплатила съответната част от полагащото се на арбитъра възнаграждение. Когато начисляването на ДДС от арбитъра е задължително, възнаграждението му се изплаща ведно с размера на дължимия данък. Ако арбитърът не представи фактура в 10-дневен срок от поискване от Секретариата, на арбитъра се полага и изплаща само нетното възнаграждение без да се изплаща размер на ДДС, независимо дали начисляването му е задължително. В тези случаи се смята, че възнаграждението включва дължимия ДДС.

3.3. Арбитър, чиито правомощия са прекратени от Управителния съвет на АС при САБ поради неизпълнение на задълженията му в съответствие с Правилника, поради неспазване на установените срокове, или поради нарушение на Устава, няма право на никакво възнаграждение, независимо от момента на прекратяване на правомощията му.

3.4. Арбитър, чиито правомощия са прекратени от Управителния съвет на АС при САБ поради фактическа или правна невъзможност да изпълнява задълженията си, има право на част от възнаграждението, след приключване на делото. За да определи как да разпредели съответната част от възнаграждението между арбитърът, чиито правомощия са прекратени и новия арбитър, Управителния съвет на АС при САБ преценява конкретните причини за прекратяване на правомощията, етапа до който е стигнало разглеждането на делото и необходимостта от повторно разглеждане на въпроси, които са били разгледани.

3.5. Арбитър, който откаже да подпише решението, няма право да получи никакво възнаграждение.

 

Тази Тарифа е приета от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България с решение по Протокол № 1 от 01.10.2012г.

Посещения: 70