slde2.jpg

Правилник

Печат

Правилник на Арбитражният съд при Съюза на арбитрите в България

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Арбитражен съд

Чл. 1. (1) Арбитражният съд при Съюза на арбитрите в България (АС при САБ)  е независима от него правораздавателна институция. Организацията на АС при САБ и статутът на арбитрите се определят от Устава на АС при САБ.

(2) Арбитражният съд разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в Република България или вън от нея.

(3) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ) Спорове за вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, не могат да бъдат предмет на разглеждане и разрешаване от съда.

(4) (нова с протокол от 27.01.2021г. от УС на САБ) АС при САБ спазва в най-висша форма конфиденциалността и търговската тайна при разглеждане и съхраняване на арбитражните дела. Достъп до делата могат да имат, само страните по тях. Трети лица, могат да правят справки или да получават преписи от книжа по делата, само след предварително нотариално заверено писмено съгласие на всички страни по делото. Единствено изключение от предходното е предоставяне на делото на ВКС на РБ, при подадена молба за отмяна на арбитражното решение, ако искането е направено от ВКС, в срок не по-късно от четири месеца от влизане в сила на арбитражното решение.

 

Основания за компетентността на АС при САБ

Чл. 2. (1) Арбитражният съд разглежда споровете по чл. 1, ал. 2, ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор. 

(2) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато се съдържа в разменени между страните писма, телеграми и други писмени средства за комуникация или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор.

(3) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ) Смята се, че има писмено арбитражно споразумение и когато ищецът предяви иск пред АС при САБ и ответната страна писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участвува в арбитражното производство чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание, без да оспорва компетентността на арбитража.

(4) Арбитражното споразумение, включено като клауза в договор, е независимо от другото съдържание на договора. Нищожността на договора не означава недействителност на съдържащото се в него арбитражно споразумение.

(5) Страна, която знае, че не е било спазено изискване, предвидено в арбитражното споразумение и въпреки това продължи да участва в арбитражното производство, без да възрази в първото по делото заседание, не може да се позовава на нарушението.

(6) Арбитражното производство може да бъде започнато, дори ако по същия спор и между същите страни има висящо дело пред съд или пред друг арбитраж.

 

Приложими процедурни правила

Чл. 3.(1) Ако страните не уговорят друго, съгласието им да възложат спора на АС при САБ означава съгласие той да се разгледа и разреши според разпоредбите на този правилник.

(2) Арбитражният съд прилага уговорените от страните правила относно разглеждането на делото, освен ако те противоречат на повелителни норми на приложимия за арбитража закон или на принципите на този правилник..

(3) По въпроси, които не са уредени от споразумението между страните, от този Правилник или от Закона за международния търговски арбитраж, решаващия орган процедира съобразно неговата вътрешна убеденост, ръководейки се от принципите на правото, естеството на арбитража и предмета на спора. Решаващият орган предварително съобщава на страните правилото, което ще приложи, като им предоставя равна възможност за защита.

 

II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА

Предявяване на иск

Чл. 4. (1) Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в АС при САБ. Преписи от исковата молба, приложенията към нея и отговорът с приложенията, трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, колкото са страните в процеса.

(2) Исковата молба се смята за подадена в деня, в който постъпи в секретариата на АС при САБ, а ако се изпраща по пощата - в деня, отбелязан в печата на пощенската служба в мястото на изпращането.

 

Съдържание на исковата молба

Чл. 5. (1) Исковата молба трябва да съдържа:

1. посочване на Арбитражния съд;

2. наименованието, ЕИК/ЕГН на страните, адрес на страните, телефон, телефакс, електронен адрес;

3. цената на иска;

4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;

5. в какво се състои искането;

6. доказателства в подкрепа на иска;

7. името на арбитъра или искане те да бъдат назначени от председателя на съда;

8. документ за платена арбитражна такса и депозит за разноски;

9. опис на документите, приложени към исковата молба;

10. подпис на ищеца или на негов представител.

(2) Към исковата молба следва да бъдат приложени: арбитражното споразумение, писмени доказателства в подкрепа на иска, доказателства за идентификация и представителна власт, както и преписи от исковата молба и писмените доказателства според броя на ответниците.

(3) Неприлагането на арбитражно споразумение не е пречка за образуване на делото.

 

Цена на иска. Определяне на арбитражната такса

Чл. 6. (1) Цената на иска се определя:

по искове за парични вземания - от размера на претендираната сума;

по искове за предаване на недвижими вещи – върху 1/4 от данъчната оценка, а когато такава няма – от пазарната цена, а по искове за предаване на движими вещи – от тяхната стойност;

по искове за установяване съществуването или преобразуване на правоотношения - от стойността на договора към момента на предявяване на исковата молба, а по договори за наем с неопределен срок - от наемната цена за една година;

по искове за периодични платежи за определено време - от сбора на всички платежи, а за неопределено време - от сбора на платежите за три години.

(2) Цената на иска се посочва от ищеца в исковата молба. При обективно съединяване на искове цената на всеки иск се сочи поотделно. В този случай арбитражната такса се определя въз основа на общата сума на исковете. 

(3) При предявяване на възражение за прихващане ответникът е длъжен да посочи цената на вземането си съобразно правилата на ал. 1 и 2.

(4) При искове с неопределена или неправилно определена цена, както и при неоценяеми искове, председателят определя дължимата арбитражна такса.

(5) Ако при разглеждане на делото се установи, че цената на иска не е била определена в съответствие с правилата по предходните алинеи, Решаващият орган определя цената на иска окончателно.

(6) Ищецът внася арбитражна такса, определена въз основа на общата сума от цената на всички предявени искове, а ответникът внася арбитражна такса, определена въз основа на цената на предявените насрещни искове и възражения за прихващане.

 

Компетентност на АС при САБ

Чл. 7. (1) Ако ищецът не се позовава на арбитражно споразумение или не го представя, секретариатът на съда го поканва в едноседмичен срок да го представи или или да заяви писмено, че желае, въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде връчен препис от исковата молба на ответника. Същата покана се отправя, ако председателят на съда установи, че представеното арбитражно споразумение не обосновава компетентността на АС при САБ. Ако в предоставения му с поканата срок ищецът представи арбитражно споразумение, обосноваващо компетентността на АС при САБ или заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, Секретариатът на съда му изпраща съобщение за внасяне на дължимата арбитражна такса и определения депозит за разноски. Покана не се изпраща, ако арбитражното споразумение се отнася до спор, който съгласно чл. 1, ал. 3 не може да бъде предмет на арбитраж.

(2) Възражението, че АС при САБ не е компетентен, трябва да се направи най- късно с отговора на исковата молба или ако няма отговор - в първото по делото заседание.

(3) Възражението за некомпетентност се разглежда от решаващия състав и той се произнася по него с определение, освен ако разрешаването на този спор е обусловено от разрешаването на спора по съществото на делото.

(4) Когато бъде поставен въпрос, който е извън компетентността на АС при САБ, възражението за некомпетентност трябва да бъде направено веднага.

(5) Ако решаващият състав отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.

 

Отстраняване на недостатъците на исковата молба

Чл. 8. (1) Ако исковата молба не отговаря на изискванията на чл.5, ал.1, или не са представени приложенията по чл. 5, ал. 2 секретариатът съобщава това обстоятелство на ищеца и дава срок за отстраняване на недостатъците. Срокът не може да бъде по-дълъг от 2 седмици, освен по международни дела, когато максималният срок за отстраняване на недостатъците се удвоява. Той започва да тече от датата на получаване на съобщението. До отстраняване на недостатъците делото е без движение.

(2) Ако ищецът не отстрани своевременно недостатъците в исковата молба, исковата молба заедно с приложенията към нея му се връща с разпореждане на председателя на Арбитражния съд при САБ. Ищецът може да направи възражение срещу разпореждането за връщане в 7 дневен срок от получаването му. Възражението на ищеца се разглежда от тричленен състав от арбитри определени от председателя.

 

Отговор на исковата молба

Чл. 9. (1) След получаване на исковата молба и внасяне на арбитражната такса и депозита за разноски, Секретариатът на съда уведомява за това ответника, като му изпраща препис от нея с приложенията й, както и списъка на арбитрите.

(2) Едновременно с това, Секретариатът съобщава на ответника, че в двуседмичен срок от получаването на материалите / или 4-седмичен ако страна по делото има местожителство или седалище извън България/, следва да даде отговор и да представи съответните доказателства.

(3) В същия срок ответникът трябва да съобщи името на избрания от него арбитър или да предостави назначаването му на Председателя на АС при САБ.

(4) Ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно неговото вземане е от компетентността на АС при САБ. Насрещният иск трябва да бъде предявен най-късно до края на първото открито заседание и по отношение на него се прилагат разпоредбите на чл.5. Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно.

(5) Неподаването на отговор не означава признание на иска.

 

III. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ

Представяне на документи

Чл. 10. (1) Всички документи трябва да бъдат представени с копия според броя на страните плюс едно копие за АС при САБ.

(2) Посочените в алинея 1 документи, документи се представят на български език. Писмените доказателства се представят в оригинал, придружени с превод на български език. В случай, че не се представя превод на документа, той се превежда за сметка на страната, която го представя. Председателят на съда, съответно решаващият състав, може да реши, че не е необходим превод.

(3) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ) В секретариата на съда се  води архив, в който се съхраняват приключените дела в продължение на 10 години от приключване на производството. След изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби.

 

Изпращане и връчване на документи

Чл. 11. (1) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ) Секретариатът на съда своевременно изпраща на страните всички отнасящи се до тях материали, съобщения и призовки на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители в тридневен срок от получаването им.

(2) (изм. с протокол №4 от 29.01.2014г. от УС на САБ) Председателят на съда, секретариатът на съда, призовкарите към съда и призовкарите при частни съдебни изпълнители след писмено възлагане от секретариата на съда, могат да връчват съдебните книжа по делата с призовки и съобщения които се прилагат по делото. Исковата молба, отговорът на иска, арбитражните решения и определения, призовките и другите съобщения може да се изпращат препоръчано на страните, чрез лицензирани оператори на пощенски услуги, които удостоверяват връчването или опита за връчване с документ, който се прилага по делото. Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени и чрез телепоща, по телекса или по телефакс. Призоваването с телекс или телефакс се удостоверява от длъжностното лице, което го е извършило, а призоваването с телепоща - с известие за доставянето й.

(3) Документите по предходната алинея могат да бъдат връчени лично на страната или на неин представител, включително и от другата страна, лично или чрез представител.

 

Получаване на документите

Чл. 12. (1) Когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или пощенският адрес на получателя не могат да бъдат намерени след старателно издирване, книжата, съобщенията или призовките се смятат за получени, ако са изпратени до последното му известно седалище, местожителство (постоянен и/или настоящ адрес), обикновено пребиваване или пощенски адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено.

(2) Документът по ал.1 се смята предаден и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската служба да го получи, ако тя удостовери това.

(3) Страната, която е променила за постоянно или временно адреса, който е съобщила по делото или на който е била веднъж призована, е длъжна да уведоми АС при САБ за новия си адрес. Същото задължение имат и лицето посочено за съдебен адрес, законният представител и попечителят. Задължението се вписва в призовката.

(4) При неизпълнение на това задължение, призовката се прилага към делото и се смята за връчена.

(5) Търговец или юридическо лице, които са вписани в съответния регистър, се призовават на последния посочен в регистъра адрес. Ако лицето е променило адреса си, без да е изпълнило задължението си за вписване на това обстоятелство, всички призовки и книжа се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени.

 

Начало на сроковете

Чл. 13. Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, следващ получаването на съобщението. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в края на първия работен ден.

 

IV. РЕШАВАЩ ОРГАН

Чл. 14.(1) (изм. с протокол №4 от 29.01.2014г. от УС на САБ, изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ, изм. с протокол от 39.06.2023г. от УС на САБ) АС при САБ разглежда и решава възложените му спорове чрез решаващия орган, който може да се състои от един или от трима арбитри. Арбитър може да бъде дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше образование, най-малко десет години професионален, юридически стаж и притежава високи морални качества. При цена на иска до сто хиляди лева решаващия орган е в състав от един арбитър назначен от Председателя на АС при САБ. При цена на иска над сто хиляди лева решаващият орган е в състав от трима арбитри.

(2) Ако решаващият орган е от трима арбитри, всяка от страните избира по един арбитър, а двамата избрани арбитри избират председател на решаващия състав в 7-дневен срок.

(3) Страните по спора могат да се съгласят делото да бъде разгледано и решено от един арбитър от списъка на арбитрите, който двете страни определят по взаимно съгласие или предоставят това на председателя на съда.

(4) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ) Ако решаващият орган е от трима арбитри и страните и/или някоя от тях не посочи арбитър или избраните за арбитри не изберат председател на състава, правото за определянето на председател на състава, принадлежи на председателя на съда.

(5) Ако ищците или ответниците са няколко, те трябва да посочат по общо съгласие един арбитър и негов заместник. Ако не се постигне съгласие между ищците или ответниците, арбитърът и заместникът му се назначават от Председателя на АС при САБ.

(6) (изм. с протокол №4 от 29.01.2014г. от УС на САБ) Решението на Председателя на АС при САБ по ал.1, 3, 4 и 5 е окончателно.

 

Заместване на арбитър

Чл. 15.(1) Ако избраният или назначеният за арбитър не приеме избора или назначението, или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, е длъжен да уведоми писмено Секретариата в 7-дневен срок от уведомяването за избора. Секретариатът незабавно съобщава на съответната страна да посочи нов арбитър.

(2) Председателят на Решаващия орган се заменя по реда, по който е бил избран. Замяната на арбитър, след като вече е бил избран Председател на решаващ орган, не води до замяна на Председателя

(3) Ако е необходимо, и след като вземе мнението на страните, Решаващият орган в случаите, посочени в ал. 1-2, може отново да разгледа въпросите, които са били разгледани на предходните заседания по делото, състояли се преди замяната. 

 

Съгласие за арбитриране. Отвод на арбитър.

Чл. 16. (1) Посоченият за арбитър с изявлението си за арбитриране подава декларация, че не са налице обстоятелства, които могат да породят съмнения за неговата безпристрастност. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване.

(2) Всяка от страните в спора може да направи отвод на арбитър и на председателя на решаващия състав, ако съществуват данни, че те са заинтересувани от изхода на делото.

(3) Арбитърът или председателят на Решаващия орган са длъжни да се отведат при посочените в ал. 1 причини.

 

Процедура за отвода

Чл. 17. (1) Искането за отвод се прави писмено пред председателя на АС при САБ, като се посочат основанията за отвода. Отвод не може да бъде правен, след като делото е обявено за изяснено от фактическа и правна страна и Решаващият орган е пристъпил към постановяване на акта, с който приключва делото.

(3) Ако арбитърът не се отведе, по отвода се произнася председателя на АС при САБ.

(4) Ако насрещната страна се съгласи с отвода или той бъде уважен, новият арбитър или председателят на Решаващия орган се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник. Ако новият арбитър е съгласен с вече избрания председател, той приподписва протокола за избор на председател, в противен случай нов председател се избира по реда и в сроковете на чл. 14.

 

Отвод на вещо лице или преводач

Чл. 18. На основанията, посочени в чл. 16, всяка от страните по спора може да направи отвод на вещо лице или преводач. Отводът се прави пред решаващия състав, който се произнася окончателно по отвода.

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

Подготовка за разглеждане на делото

Чл. 19.  (1) Решаващия орган се запознава предварително с делото и взема мерки за изясняване на обстоятелствата по него и попълването му с доказателства. За целта делото може да бъде внесено в подготвително заседание без призоваване на страните.

(2) Арбитърът или председателят на Решаващия орган може да даде на секретаря на съда отделни нареждания по подготовката на делото. Той насрочва делото и възлага на секретаря призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и преводачите.

 

Място на провеждане на заседанията

Чл. 20. (1) Заседанията на АС при САБ се провеждат в град София.

(2) По молба на страните или по свой почин Решаващият орган при необходимост може да проведе заседанията си и на друго място. В този случай разноските се авансират от страната, която е поискала заседанието да е извън седалището на съда.

 

Призоваване на заседание

Чл. 21. (1) Страните по делото се поканват на заседанието на съда с призовки, които трябва да бъдат получени от тях най-малко седем дни преди заседанието. В призовката се отбелязва номера на делото, страните по него, мястото и времето за провеждане на заседанието. В случай, че в делото участва страна, чието местожителство или седалище е извън България, срокът за призоваване се удвоява.

(2) На страните не се изпращат призовки, ако са присъствали на предишно заседание на съда, на което делото е било насрочено за следващо заседание.

(3) Със съгласие на страните, срокът по ал. 1 може да бъде намален.

 

Превод

Чл. 22. Когато в заседанието участва страна, която не владее български език, решаващият състав назначава преводач, ако това е поискано. Възнаграждението на преводача е за сметка на страната, която го е поискала, независимо от изхода на делото.

 

Разглеждане на делото

Чл. 23. (1) Делото се разглежда в едно или повече заседания, на което страните могат да участват лично или чрез представители. Отсъствието от заседание на редовно призована страна не е пречка за провеждането му.

(2) По съгласие на страните, делото може да се разгледа и реши в закрито заседание, въз основа на представените по делото доказателства.

(3) Делото може да се разгледа и реши в закрито заседание, ако ответникът в отговора си на исковата молба признава иска.

(4) На заседанията на съда не се допуска присъствието на трети лица, освен с разрешение на Решаващия орган и съгласието на страните.

(5) (изм. с протокол от 29.05.2017г. от УС на САБ, изм. с протокол от 27.01.2021г. от УС на САБ) Производството по делата пред АС при САБ е конфиденциално. Арбитрите, страните, вещите лица, преводачите и съдебния секретар, които участват в производството, са длъжни да пазят в тайна сведенията, които им стават известни при арбитрирането. Всички протоколи, записки, доклади и други документи, получени от тях в това им качество, са поверителни. Материали по делата се предоставят само на страната, нейния законен представител или на процесуалния й представител по делото. След влизане в сила на арбитражното решение, страните могат да правят справки по делото или да получат копие от документ приложен по делото, само след изрично нотариално заверено съгласие, на всички страни по делото. При приключване на производството, ако друго не е уговорено, страните имат право да получат обратно документите и другите доказателства представени по делото. В арбитражното дело се съхраняват, само тези документи, които съдържат основната информация за страните по спора, исковата молба, отговора на исковата молба, постановените решения и определения, по делото не може да се съхраняват материали, които съдържат сведения, които могат да представляват търговска или служебна тайна за участниците в производството.

(6) (изм. с протокол от 11.11.2019г. от УС на САБ) Всяка страна получава възможност да проверява делото и дистанционно, включително и чрез интернет страницата на арбитражния съд. За да бъде направена дистанционна справка, страната трябва да е посочила писмено по делото електронен адрес на който да се изпращат справките.

(7) (нова с протокол от 08.09.2020г. от УС на САБ) По молба на всяка от страните, със съгласие на другата страна, Решаващият орган може да проведе открито заседание чрез видеоконферентна връзка, след като страната предварително представи мотивирано искане и уважителни причини за такова искане, и техническите условия го позволяват.

 

Спогодба

Чл. 24. (1) След откриване на първото заседание решаващият състав прави предложение на страните да приключат делото със спогодба.

(2) Решаващият състав може да прави предложение за спогодба по всяко време до постановяване на решението.

(3) Ако страните постигнат спогодба пред решаващия състав, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и от арбитъра или арбитрите.

(4) Страните могат да поискат спогодбата да бъде възпроизведена в арбитражното решение при уговорени от тях условия.

 

Обезпечаване на иска

Чл. 25. Ако страните не са уговорили друго, ищецът може да поиска от АС при САБ да наложи на ответника подходящи мерки за обезпечаване на правата му, предявени с иска. Молителят е длъжен да посочи конкретна мярка или мерки, които не могат да засягат трети лица. При допускане на исканите мерки, Арбитражният съд може да определи гаранция, която молителят да представи.

 

Доказателства

Чл. 26. (1) Всяка от страните трябва да докаже обстоятелствата, на които основава своя иск или направените възражения. Представените от едната страна писмени доказателства се връчват на другата страна своевременно.

(2) Страните представят писмените доказателства в оригинал или заверени от тях копия. Решаващият орган има право да поиска превод на доказателства когато са на друг език. Страните могат да използват като доказателствено средство и разменена по електронна поща кореспонденция. В случай на спор автентичността на съобщенията или тяхното доставяне до адресата се установяват с други надеждни доказателствени средства, включително изявления на лица, работещи към съответните интернет-доставчици.

(3) С оглед на обстоятелствата по делото Решаващият орган може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати от него доказателства.

(4) Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от Решаващия орган. Той може да възложи тази проверка на един от арбитрите. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед, страните се уведомяват своевременно.

(5) Решаващият състав преценява доказателствата по свое вътрешно убеждение.

 

Събиране на доказателства

Чл. 27. (1) Решаващият състав може да изисква от страните да представят други доказателства, както и да призовава свидетели, да назначава вещи лица или да изисква от трети лица удостоверения и други документи, ако това е необходимо за разкриване на истината по делото. За служебно събраните доказателства страните се уведомяват своевременно и им се дава възможност да вземат становище по тях, както и да представят насрещни доказателства.

(2) Когато по делото има назначено вещо лице, всяка от страните е длъжна да съдейства на вещото лице за събиране на необходимите сведения, включително като осигурява достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо за изготвяне на експертното заключение.

(3) След като представи заключението си, вещото лице участва в заседанието, за да отговори на въпросите на страните и даде допълнителни пояснения, ако такива се налагат. По съгласие на страните, съдът може да освободи вещото лице от задължението да се яви на заседанието.

(4) (изм. с протокол от 08.09.2020г. от УС на САБ) Свидетели се разпитват, ако бъдат доведени от страната, която ги е посочила и е изяснила какви обстоятелства ще установят. Свидетелите могат да бъдат разпитани и дистанционно, чрез установяването на видеоконферентна връзка, ако страната, която ги е посочила, в разумен срок преди провеждане на заседанието, представи на решаващия орган мотивирано искане и уважителни причини за такова искане, техническите условия го позволяват.

(5) Решаващият орган може да определи краен срок за посочване и представяне на доказателства. Срокът може да бъде продължен или възстановен при наличие на уважителни причини, които страната трябва да докаже.

 

Съдействие на държавен съд

Чл. 28. Решаващият орган или заинтересованата страна, с негово съгласие, може да поиска от компетентния съд в страната или в чужбина да събере някои доказателства, необходими за делото.

 

Изменение на иска

Чл. 29. (1)Ищецът може да измени предявения иск и без съгласие на ответника Решаващият състав може да откаже да допусне изменението, само ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на делото. Тези правила се прилагат за възражението и насрещния иск.

(2)Когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава в лицето на правоприемника, ако има такъв.

(3)Изменение на иска чрез заменяне на някоя от страните с друго лице е допустимо със съгласие на двете страни и на лицето, което встъпва като страна по делото.

 

Участие на трети лица

Чл. 30. (1) (изм. с протокол от 11.11.2019г. от УС на САБ) Привличане на трето лице в процеса е допустимо само със съгласието на страните по делото. Привличането на трето лице изисква и съгласието на лицето, което се привлича. Съгласието на третото лице е необходимо и за предявяване на обратен иск срещу него.

(2) Привличането на трето лице е допустимо до изтичане на срока за отговор на исковата молба. Съдът може да допусне и по-късното му привличане, ако страните по делото не се противопоставят и привличането му няма да забави неоправдано своевременното решаване на делото.

 

Спиране на производството

Чл. 31. (1) По молба на страните решаващият състав може да спре делото за определен срок, но не по-дълъг от шест месеца.

(2) Ако в седмодневен срок след изтичане на срока за спиране страните не поискат нов срок, или никоя от страните не поиска възобновяване на делото, то се прекратява с разпореждане на председателя на съда по доклад на решаващия състав.

 

Протокол

Чл. 32. (1) (изм. с протокол от 11.11.2019г. от УС на САБ) За арбитражното заседание се води протокол от секретар-стенограф от списъка на стенографите при съда. Той се подписва от председателя на състава и назначения за заседанието секретар след окончателното му изготвяне, което трябва да бъде в рамките на тридневен срок от заседанието.
(2) (изм. с протокол от 11.11.2019г. от УС на САБ) По молба на страна в производството, протоколът може да бъде поправен или допълнен. Поправката или допълването на протокола става с определение на решаващия състав. Всяка от страните може да направи възражение по извършената поправка или допълнение най-късно в следващото заседание, а ако делото е обявено за решаване – най-късно до изтичане на срока за произнасяне..

 

Приложим закон

Чл. 33. Ако страните по спора не са избрали приложимия закон или изборът на закон е недопустим, решаващият състав прилага закона според стълкновителните норми, които смята за приложими в случая. При всички случаи Решаващият орган прилага условията на договора и взема предвид търговските обичаи.

 

VI. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Решение

Чл. 34. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество. Съдът се произнася с решение и когато има признание или отказ от иска.

(2) Когато страните поискат постигната от тях спогодба да бъде възпроизведена в решението, то има силата на обикновено арбитражно решение.

 

Постановяване на решението

Чл. 35. (1) Когато съдът сметне, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, приключва устните състезания и пристъпва към постановяване на решение.

(2) (изм. с протокол от 08.09.2020г. от УС на САБ) Решението се взема след обсъждане от едноличния арбитър или с мнозинство на гласовете в закрито заседание. Обсъждането може да стане и чрез конферентна връзка или други технически средства.Председателят гласува последен. Ако не може да се формира мнозинство, решението се постановява от председателя. Арбитърът, който не е съгласен с решението, отразява това обстоятелство при подписване на решението. Той може да приложи към решението, в седмичен срок след изготвянето му, особеното си мнение. Ако един от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят на Решаващия орган удостоверява това със своя подпис върху решението, с посочване на причините.

(3) Решението трябва да бъде мотивирано, освен ако възпроизвежда спогодба на страните или ако те изразят съгласие, то да не съдържа мотиви. Мотивите се подписват от членовете на решаващия състав.

(4) Арбитърът, който остава на особено мнение, е длъжен да подпише решението незабавно, като обозначи позицията си с инициалите "о.м.". В седемдневен срок от подписването арбитърът е длъжен да представи в писмен вид особеното си мнение, което се прилага към решението. След изтичане на този срок се счита, че арбитърът се е отказал от особеното си мнение, като в този случай изтичането на срока се удостоверява от председателя на Решаващия орган.

(5) Ако след приключване на устните състезания, но преди произнасяне на решението, се установи, че правото на защита на някоя от страните е било нарушено или че делото се нуждае от допълнително изясняване на обстоятелствата по него, решаващият състав възобновява разглеждането на делото с определение.

(6) Постановеното арбитражно решение е окончателно и слага край на спора.

 

Съдържание на решението

Чл. 36. Решението трябва да съдържа:

1. наименованието на Арбитражния съд;

2. дата и място на постановяването му;

3. имената на председателя и на членовете на решаващия състав;

4. наименованието на страните и третите лица по делото;

5. предмета на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото;

6. мотиви на решението;

7. диспозитив, включително и в тежест на кого са разноските;

8. подписи на арбитрите;

 

Обявяване на решението

Чл. 37. След подписването на решението от едноличния арбитър или поне от двама от членовете на решаващия състав, то се вписва в книгата за решенията и се съобщава на страните по делото.

 

Препис от решението

Чл. 38.(1) Препис от решението се връчва на страните.

(2) Ако страните не са уговорили езика, на който ще бъде написано решението, на страната по делото със седалище в чужбина се изпраща за нейна сметка превод на решението, ако тя поиска това.

(3) Преписите и преводите се заверяват от секретаря на съда с неговия подпис и печата на АС при САБ.

(4) Преписи от решението се връчват на страните, след като арбитражните разноски бъдат изцяло заплатени на АС при САБ.

(5) Страната, която лично или чрез процесуалния си представител по делото е получила заверен препис от решението, може да получи повторно само препис от решението, върху всяка страница от диспозитива на което изрично се отбелязва „не важи за изпълнение“. Повторно заверен препис й се издава само ако представи удостоверение от СГС, че въз основа на решението, от което е издаден преписът по предходното изречение, не е издаван изпълнителен лист.

 

Поправки и тълкуване на решението

Чл. 39. (1) (изм. с протокол от 27.01.2021г. от УС на САБ) Решаващият орган, по свой почин безсрочно, може да поправи решението относно пресмятането, написването или друга явна фактическа грешка, която е допуснал Всяка от страните, в десет дневен срок от получаване на решението, може да поиска от решаващия орган да поправи решението относно пресмятането, написването или друга явна фактическа грешка, която е допуснал.

(2) (изм. с протокол от 27.01.2021г. от УС на САБ) Всяка от страните, в десет дневен срок от получаване на решението, може да поиска от Решаващия орган тълкуване на решението. Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено.

(3) По поправката и тълкуването на решението Решаващият орган изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища. Той се произнася по поправката и тълкуването в 30-дневен срок от искането. Решението по тези въпроси се постановява при спазване на чл. 35 и 37 от този правилник.

(4) Поправката и тълкуването стават част от решението.

 

Допълнително решение

Чл. 40. (изм. с протокол от 27.01.2021г. от УС на САБ)Страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако Решаващият орган не се е произнесъл по цялото й искане. Молба за това, с препис за противната страна, може да се подаде в десет дневен срок от получаване на решението. Когато искането е основателно, Решаващият орган постановява допълнително решение при спазване на разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от този правилник.

 

Изпълнение на решението

Чл. 41.Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните.

 

Завършване на производството с определение

Чл. 42. (1) Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение, за което се прилагат правилата на чл. 35 и 37 от този правилник.

(2) Определение за прекратяване на производството се постановява:

1.            ако ищецът оттегли иска си, освен ако ответникът възрази и арбитражният съд намери, че ответникът има законен интерес от постановяването на решение;

2.            по общо съгласие на страните, при спогодба по чл. 24, ал.3 и в случаите по чл.31, ал.2 от този Правилник;

3.            при липса на предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество, а така също, когато поради бездействие на ищеца делото остане без движение в течение на повече от 6 месеца.

(3) Ако Решаващият орган още не е образуван по установения ред, определението за прекратяване на арбитражното производство се постановява от Председателя на АС при САБ.

 

VII. ТАКСИ, РАЗНОСКИ

Арбитражни такси и разноски

Чл. 47. (1) Изчисляването и разпределението на арбитражните такси и покриване разходите на АС при САБ става в съответствие с тарифите за арбитражните такси и разноски и тарифите за възнаграждения на арбитрите, които са неразделна част от настоящия правилник.

(2) Секретарят на съда или Решаващият орган могат да задължат страната, която иска да бъдат събрани доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства.

(3) Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.

(4) Решаващият орган определя възнагражденията на преводачите, секретар-стенографа и вещите лица, както и техните командировъчни пари, когато се налагат командировки.

 

(5) На всички арбитри, включени в листите на АС при САБ, се предоставя текстът на действащата тарифа за възнагражденията на арбитрите по вътрешни и международни дела. 


________________________________________________________________________________

Този Правилник е приет от Управителния съвет на Съюза на арбитрите в България с решение по Протокол № 1 от 01.10.2012г., изменен от УС на Съюза на арбитрите в България с Протокол №4 от 29.01.2014г., изменен от УС на Съюза на арбитрите в България с Протокол от 29.05.2017г., изменен от УС на Съюза на арбитрите в България с Протокол от 08.09.2020г., изменен от УС на Съюза на арбитрите в България с Протокол от 27.01.2021г., изменен от УС на Съюза на арбитрите в България с Протокол от 30.06.2023г..

 

Посещения: 14040