slide3.jpg

АФА публикации

  •   Промени в ДОПК относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на преките данъци, в сила от 01.07.2020 г. Считано от 01.07.2020 г. в България, както и в други държави членки на ЕС, влизат в сила законодателни промени, които въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. Промените са извършени чрез допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Новите правила изискват от консултантите или данъкоплатците (в случай, че няма установен в ЕС консултант) да предоставят информация на приходните администрации за „подлежащи на оповестяване трансгранични договорености“ („данъчни схеми“ съгласно ДОПК), които имат определени в закона характеристики – „типични белези“ и засягат данъкоплатци от различни държави членки на ЕС или държава членка и трета държава. Правилата имат ретроактивно действие по отношение на подлежащи на оповестяване трансгранични договорености/данъчни схеми, чието прилагане е започнало между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. Информация за тях следва да бъде предоставена на българската приходна администрация до 31 август 2020 г. (поради Covid-19, има предложение от ЕК за удължаване на срокове за рапортуване, което е в процес на обсъждане като опция за държавите членки; на този етап няма яснота дали България ще предприеме съответни законодателни промени). В общия случай, информация за подлежащи на оповестяване трансгранични договорености (данъчни схеми) следва да бъде предоставена на българската приходна администрация в срок до 30 календарни дни, считано от най-рано настъпилия от: (а) деня след този, в който схемата е предоставена за прилагане; или (б) деня след този, в който схемата е станала готова за прилагане; или (в) момента, в който е извършена първата стъпка от прилагането на схемата; или в срок до 30 календарни дни от деня, следващ предоставянето на консултация или съдействие относно данъчната схема. В случай че възникне задължение за рапортуване, информацията, която следва да бъде предоставена на българската приходна администрация, включва: наименование на данъкоплатеца, държава, на която е местно лице, идентификационен номер за данъчни цели, респ. идентификационни данни за участващи свързани предприятия; обобщено съдържание на данъчната схема, общо описание на съответните стопански дейности или договорености (без разкриване на търговска, промишлена или професионална тайна или търговски процес, или информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред); стойност и други. Имуществената санкция за неизпълнение на задължение за предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема от юридическо лице или ЕТ е в размер от 5 х. лв. до 10 х. лв., а за физическо лице – глоба в размер от 2 х. лв. до 5 х. лв. При предоставяне на непълна или невярна информация, санкцията/глобата е съответно от 2 х. лв. до 8 х. лв. и от 1 х. лв. до 3 х. лв.   Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност В „Държавен вестник“, бр. 55 от 19 юни 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г. Основните изменения в ЗДДС са свързани с промяна в обхвата на доставките на стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%.  Съгласно досега действащите разпоредби на ЗДДС ставката от 9% се прилагаше единствено към услугите по настаняване в хотели и други подобни заведения, ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за къмпинг. Със ЗИД ЗДДС в обхвата на доставките, обект на ставка от 9% са включени и: доставка на книги на физически носители или по електронен път (вкл. учебници, помагала, познавателни книжки, учебни комплекти, детски книжки с илюстрации, за рисуване и оцветяване и др.под.), но без издания с рекламно съдържание и публикации, които са почти изцяло съставени от музикално или аудио визуално съдържание. Изброяването не е изчерпателно и позволява тълкуване, което ще затрудни прилагането на този текст и дава възможност за субективна преценка относно обхвата му; ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, с изключение на услугите, които се състоят в доставка на алкохолни напитки (бира, вино и спиртни напитки), включително в случаите, когато същите представляват съпътстваща доставка. По отношение на определенията на бира, вино и спиртни напитки с новите точки 98,99 и 100 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е направена препратка към Закона за акцизите и данъчните складове. Намалената данъчна ставка за тези услуги ще се прилага като временна мярка за периода 1 юли 2020 – 31 декември 2021 г. ; храни за бебета и малки деца (адаптирани бебешки млека, зеленчукови, плодови и смесени пюрета в опаковки до 250 г) и бебешки пелени. В тази връзка е създадено ново Приложение № 4 към ЗДДС. Едновременно с това, със Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС е увеличен минималният осигурителен доход в секторите хотелиерство и ресторантьорство. Със Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС са направени промени и в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се предвижда: предоставянето на еднократна помощ на семействата, чиито деца са записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г. Помощта е предназначена за семейства, чийто среден месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е под 450 лв. или има деца с увреждания, с един родител или настанени при близки/роднини или в приемни семейства. Помощта ще се изплаща на два пъти – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок.  Помощта подлежи на възстановяване при определени условия. Размерът и редът за отпускане на помощта ще бъдат определени с постановление на Министерски съвет. на определени лица, пряко ангажирани в борбата с пандемията от COVID 19 (медицински работници, полицаи, военни, тол инспектори и др.) ще бъде предоставена еднократна помощ за туристически услуги на стойност 210 лв., които да се използват за почивка за срок от поне 7 дни в определени туристически обекти до 30 ноември 2021 г. Уредени са редът и условията за предоставяне на помощта. Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

  • Важно от Държавен вестник В брой 55 от 19.06.2020 г. e обнародван: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност За периода от 1 юли 2020 г. до 31.12.2021 г. временно се въвежда намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги – хотелско настаняване, ресторантьорски и кетъринг услуги, доставки на книги (включително учебници), бебешки храни, пелени и други подобни, съгласно Приложение № 4. С преходните и заключителни разпоредби са въведени изменения в следните закони: 1. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 2. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение: въведена е еднократна помощ за покриване на разходи на ученици от семейства със средномесечен доход на член от семейството до 450 лв. за предходните 12 месеца; предвидена е помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. от лекари, медицински и немедицински специалисти, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID – 19; Създаден е нов § 27а в преходните и заключителните разпоредби, съгласно който през 2020 г. срокът по чл. 54м от Кодекса за социално осигуряване за служебно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се удължава до 30 септември. Законът влиза в сила от 01 юли 2020 г. Към целия брой 55 от 19 юни 2020 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.