slide3.jpg

АФА публикации

  • Важно от Държавен вестник   В брой 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани: 1. Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси В преходните и заключителните разпоредби на закона е създадена нова разпоредба - § 4в, по смисъла на която за жилищните имоти по чл. 22, т. 2 от ЗМДТ (т.е. имотите, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по Закона за туризма) се прилага размерът на данъка както за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка. Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен в по-висока ставка съгласно чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г. ще се преизчислява служебно и ще се съобщава на данъчно задължените лица. Лицата, предплатили до 30 април 2019 г. данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък.  След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г. надвнесените суми ще подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Промяната е във връзка с Решение № 4 от 09 април 2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г. на Конституционния съд, с което е обявена за противоконституционна нормата на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ. Цитираната разпоредба, в редакцията до 20 април 2019 г. определяше по-високи ставки за 2019 г. за данъка върху недвижимите имоти, разположени на територията на населеното място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници (приет с Решение на Министерски съвет № 153 от 24.02.2012 г.), когато за съответната година имотите: не са основно жилище не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.   Според Конституционният съд възможността Министерски съвет да предопределя размера на данъка посредством включването или изключването на курорти в Списъка за курортите на Република България и определяне на техните граници, противоречи на конституционния принцип за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията). От друга страна, предвидената в атакуваната разпоредба на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ, различна данъчна ставка в зависимост от функционалната употреба на жилищния имот противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, който разделя данъците на подоходни и имуществени. Според решението на Конституционния съд размерът на данъка върху недвижимите имоти, който е имуществен данък, зависи от стойността на обекта, а не от начина на неговото използване. Влиза в сила от 20 април 2019г.   2. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Създадена е нова разпоредба, съгласно която Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. Влиза в сила от 10 май 2019 г.   Към целия брой 38 от  10 май 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

  • Важно от Държавен вестник   В брой 34 от 23.04.2019 г. е обнародван: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България Регламентиран е редът за пребиваване в България на деца чужденци до 18 – годишна възраст. В преходните и заключителните разпоредби на закона е уредено влизането и пребиваването в България на граждани на Обединеното кралство във връзка с оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Законът въвежда промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, Закона за убежището и бежанците, Закона за българските лични документи, Закона за мерките срещу изпирането на пари и в други закони.   Влиза в сила от 27 април 2019г. с изключения.   2. Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.   Влиза в сила от 01 януари 2019г. Към целия брой 34 от  23 април 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

  • Важно от Държавен вестник В брой 26 от 29.03.2019 г. e обнародвана: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин   По-съществените промени са свързани с: Изискванията и реда за одобряване и регистриране на фискалните устройства от производителите/вносителите: междуведомствената комисия, която провежда изпитване на фискалните устройства, ще определя уникален идентификатор от две букви за всеки производител/вносител на фискално устройство, както и уникален двуцифрен идентификатор на модулите фискална памет. Изискванията за въвеждане в експлоатация на фискалното устройство: във фискалната памет на фискалното устройство следва да бъдат записани часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация на устройството. Изискванията към фискалната касова бележка: като реквизит на касовата бележка е добавен начинът на плащане; в съответствие с разпоредбите на ЗДДС е предвидена възможност при продажби чрез електронен магазин фискалният бон да се генерира в електронен вид и да се предоставя на електронен адрес на клиента, без да се разпечатва на хартиен носител; фискалният бон в електронен вид следва да отговаря на изискванията на Приложение № 1, раздел V към Наредбата и да съдържа реквизитите на чл. 26, ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого; предвидена е възможност фискалният бон за продажби, за които е издадена фактура или дебитно известие, в която са посочени количеството и видът на стоките/услугите, да съдържа сумарен оборот по съответните групи и код на данъчната група. Аналогична възможност е предвидена и при документиране на сторно операциите, за които е издадено кредитно известие с посочено количество и вид на стоките и услугите; чрез промяна в Приложение № 1 е предвидено, че всеки документ, издаван от фискално устройство следва да съдържа дата, час, минута и секунда на издаване. Изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин: въведено е задължение за съхраняване на копие на актуално свидетелство за регистрация на фискалното устройство на адреса за кореспонденция; при констатирани несъответствия в подадената информация с Приложение 33 към Наредбата, несъответствията следва да бъдат отстранени в 7-дневен срок от уведомяването. При неотстраняване на несъответствията, лицето се заличава от публичния списък на лицата, извършващи дейност чрез електронен магазин. Изискванията за одобряване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД): Въведено е задължение в БИМ да се представи технически носител, съдържащ програмата за управление на продажбите на ИАСУТД; Въведени са изисквания за програмната модификация на ИАСУТД. Предвидена е нова разпоредба (чл. 52 а, ал. 2) относно софтуерите за управление на продажби на стоки/услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съгласно промените, ако чрез софтуера не се управляват други продажби, същият трябва да отговаря най-малко на изискванията по т.1, 2, 4, 6 и 7 от Приложение № 29. Въведени са промени в съдържанието на отделните приложения към Наредбата. Въведено е и ново Приложение № 36 „Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52 м, ал. 1”   Удължени са сроковете за привеждане на дейността на лицата в съответствие с изискванията на Наредбата (ДВ, бр. 80/2018 г.), а именно: до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства. Издадените удостоверения за регистрация на сервизни фирми ще се считат за валидни до 30 септември. до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за разпространение от производители/вносители на софтуери, които не отговарят на изискванията на Наредбата. до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за регистрираните по ЗДДС лица, които използват в дейността си софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Тези лица следва да подадат информация съгласно Приложение № 32 към Наредбата в срок до 30 ноември 2019 г. до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които не са регистрирани по ЗДДС и използват СУПТО. Тези лица следва да подадат информация съгласно Приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г. лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., следва да подадат информация съгласно Приложение № 33 в шестмесечен срок от влизане в сила на § 29, т.е. в срок до 29 юни 2019 г. до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които използват електронна система с фискална памет (ЕСФП).   Фискалните устройства, които са произведени или са с доработен софтуер в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. (ДВ бр. 80 от 2018г.) и са одобрени от БИМ към влизане в сила на тази наредба, се допуска да отпечатват образци на документи, отговарящи на образците по Приложение № 1, раздел V до влизане в сила на тази наредба. Одобрените до влизане в сила на Наредбата фискални устройства се допуска да поддържат формат за часа без секунди. Допуска се софтуери за управление на продажбите, включени в списъка по чл. 118, ал. 19 от ЗДДС до датата на влизане в сила на тази наредба, да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на изискванията на тази наредба.     Наредбата влиза в сила от 29 март 2019г. с изключение на: разпоредбите, предвиждащи създаване на публичен списък на НАП за електронните магазини и разпоредбите, регламентиращи новото Приложение № 36 „Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52 м, ал. 1”. Нормите на Наредбата, попадащи в изключението, влизат в сила от 01 май 2019г.        Към целия брой 26 от  29 март 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.