slde2.jpg

АФА публикации

  • Водещата българска одиторска и консултантска  фирма АФА се присъединява към BDO Брюксел, 30 юни 2023 г.: Считано от 1 юли 2023 г., водещата българска одиторска и консултантска  фирма АФА се присъединява към глобалната мрежа на BDO с ексклузивен лиценз за предоставяне на услуги под бранда BDO за България. Приемането на новия член в глобалната мрежа ще продължи и ще надгради предоставянето на висококачествени услуги на българските и международни клиенти както на BDO, така и на АФА. Първоначално фирмата ще оперира под името БДО АФА, като структурата и управлението ще бъдат запазени, а Рени Йорданова ще бъде управляващ съдружник на цялата практика. АФА има изградена безупречна репутация на българския пазар и отдаден екип от доказани професионалисти с опит и задълбочено познаване на българския пазар и регулаторна среда. Екипът на БДО АФА, състоящ се от над 100 експерти, ще бъде движещата сила на новата фирма-член, която сега ще може да предлага на своите клиенти глобално покритие и достъп до много нови професионални услуги и експертиза. Рени Йорданова, управляващ съдружник на БДО АФА, споделя: „През всички тези 32 години ние градихме с гордост АФА като бранд, който днес е символ на високо качество, професионализъм, независимост и етика, както за нашите клиенти, така и за цялата професионална общност и за институциите в страната. С присъединяването на АФА към мрежата на BDO, ние взимаме важно и ориентирано към бъдещето решение да станем част от водеща глобална мрежа, което ще ни позволи да предлагаме както на българските, така и на международните компании едно разширено портфолио от услуги на най-високо качествено ниво. Обединяването на силите ни с BDO е нова страница от развитието на фирмата ни с амбицията да бъдем още по-успешни, запазвайки изградената ни безупречна репутация”.  Валя Йорданова, старши съдружник на БДО АФА, допълва: „Ние не само добавяме уважавания и международно утвърден бранд на BDO към своето фирмено име, но и се присъединяваме към една голяма и многолика организация от професионалисти в различни области на счетоводния и консултантски бизнес. Това е огромна възможност както за АФА, така и за нашите клиенти да се възползват от достъп до нови знания и опит, интересни проекти, съвременни  технологии, досег с различни култури и обмен на идеи. Вярвам, че синергията между богатия ни местен опит и глобалния мащаб и експертиза на BDO ще създадат повече възможности и хоризонт за развитие и успех”. Tронд-Мортен Линдберг, главен изпълнителен директор, отговарящ за стратегията и операциите на BDO Global, добавя: „Развълнувани сме да приветстваме АФА в мрежата ни на BDO. Това е едно обогатяващо професионално партньорство, което се характеризира със споделени ценности, взаимно допълваща се експертиза и общ водещ принцип и разбиране за предоставяне на висококачествени услуги на местните и международни клиенти в България. Заедно с утвърдения лидерски екип на АФА и дълбокото познаване на пазара, ние сме уверени, че ще успеем да отговорим на динамиката в съвременния бизнес свят, на промените в регулаторната среда и на нарастващите нужди на нашия екип и на клиентите ни”. AФА е основана през 1991 г. и е първата специализирана счетоводна и одиторска фирма в България. Нейните учредители, Рени Йорданова и Валя Йорданова, са сред първите дипломирани експерт-счетоводители в България и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители от самото начало. През годините АФА се утвърждава не само като най-голямата одиторска фирма с българско участие, но и като консултантска компания, предлагаща широк кръг от услуги: одит на финансови отчети, счетоводни услуги, обработка на заплати, данъчни консултации и услуги, консултации и услуги в областта на корпоративните финанси, на търговското трудовото и осигурително законодателство, както и консултантски услуги, свързани с внедряване на комплексни информационни системи (ERP) и професионално обучение. През изминалите 32 години от своето създаване АФА е довереният консултант и одитор на много бизнес клиенти и институции  в България. Предоставянето на услуги в рамките на международната мрежа от независими компании BDO (‘the BDO network’) се координира от Brussels Worldwide Services BVBA, компания с ограничена отговорност, базирана в Белгия. Всяко едно от дружествата на BDO International Limited (управляващата компания на мрежата на BDO), Brussels Worldwide Services BVBA, както и всяка една от фирмите-членки, са отделни юридически лица и нямат правна свързаност и отговорност към действията на останалите дружества в рамките на мрежата. Принципите и правилата на работа на мрежата на BDO изключват агентски отношения и форми на съдружие между BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA и всяка една от фирмите, участващи в мрежата. BDO е името на бранда, под който всяка една от фирмите в мрежата на BDO оперира.Приходите от таксите на фирмите, обединени в мрежата на BDO, както и от техните ексклузивни обединения, възлизат на 12.8 милиарда щатски долара за 2022 г. Тези фирми предоставят финансови, данъчни и консултантски услуги в общо 164 държави благодарение на 1,803 офиса и 111,307 души.За допълнителна информация:Валя ЙордановаСтарши съдружникБДО АФА БългарияТел.: +359 2 9433700имейл: valia.iordanova@afa.bg

  • Тече кампанията за изготвяне на годишни данъчни декларации за 2022 г. на физическите лица   Законът за данъците върху доходите на физическите лица съдържа конкретни критерии за определяне дали сте местно или чуждестранно лице на България за данъчни цели през годината. Местните лица на България декларират всички получени през годината доходи от източници в страната и чужбина, както и имат допълнителни задължения да обявят пред НАП определена информация с годишната си данъчна декларация, включително: (i) Притежаваното към 31 декември 2022 г. недвижимо имущество в чужбина; (ii) Притежаваните към 31 декември 2022 г. акции и дялови участия в дружества в чужбина; Горните данни се предоставят на НАП за годината на придобиване и всяка следваща година, в която сте местно лице и притежавате съответното имущество, акции и дялове (iii) Предоставени или получени през годината парични заеми в общ размер над 10 000 лв., част от които са непогасени към 31 декември 2022 г.; (iv) Непогасени остатъци в общ размер над 40 000 лв. към 31 декември 2022 г., от предоставени или получени през 2022 г. и предходните пет данъчни години парични заеми. Информацията се отнася за парични заеми, които сте предоставили на или получили от други физически и юридически лица, с изключение на заеми от кредитни институции Срокове: 31 март 2023 г. – предварителен срок за електронно подаване на годишната декларация и плащане на данък с отстъпка 30 април 2023 г. – краен срок за подаване на годишната декларация и плащане на данък 30 юни 2023 г. – краен срок за подаване на годишната декларация и плащане на данък от лицата с дейност като търговци, включително ЕТ и земеделски стопани 30 септември 2023 г. – срок за еднократна корекция, ако след изтичане на крайния срок установите допусната грешка или пропуски във вече подадената годишна декларация Ако имате въпроси или нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас - за контакт: Соня Панделиева, e-mail: Sonia.Pandelieva@afa.bg и Лилия Накашева, e-mail: Liliya.Nakasheva@afa.bg   АФА Консултанти ООД, гр. София 1504, ул. Оборище 38, Телефон: +359 2 943 37 00

  • Промени в Закона за данък върху добавената стойност   В Държавен вестник, бр. 102 от 23 декември 2022 г.  е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Най-съществените промени са свързани с: 1. Намаляване на данъчната основа и начисления данък при несъбираеми вземания Проблемите, свързани с корекция на начисления от доставчик ДДС в случаите, когато вземането е несъбираемо, бяха обект на обсъждане и спорове през последните години. България се е възползвала от възможността за дерогация, която предоставя чл. 90, ал. 2 от Директива 2006/112 (Директивата) и в българския закон досега не беше предвидена възможност за извършване на такава корекция. В няколко свои решения, вкл. решението по дело С-242/18 Уникредит Лизинг ЕАД, Съдът на Европейския съюз (СЕС) постановява, че държавите-членки не могат да откажат напълно възможността за извършване на корекция на начисления ДДС при трайно неплащане по доставката, възползвайки се от дерогацията по чл. 90, ал. 2 от Директивата, а следва да уредят условията, при които може да се направи корекция в случаите на несъбираеми вземания. Натрупаната съдебна практика в България по казуси в тази връзка е непоследователна и противоречива предвид липсващата изрична законова уредба. Със ЗИД ЗДДС и разпоредбите на новата Глава тринадесет „а“ са определени условията и  редът за извършване на корекцията на начислен ДДС при неплащане от страна на получателя по доставка. Условията, които следва да са налице, за да бъде извършена корекция на данъчната основа и начисления от доставчика данък са: (1) да има издадена фактура за доставката; (2) получателят и доставчикът да не са свързани лица към момента, когато вземането става несъбираемо; (3) вземането не е прехвърлено възмездно; (4) доставчикът може да докаже, че е предприел действия по събиране на вземането; (5) доставчикът е уведомил писмено получателя, че счита вземането за несъбираемо и има доказателства за това. Изрично са изброени случаите, когато ще се счита, че вземането е станало несъбираемо. Като цяло изброените в закона хипотези са близки до тези, посочени в чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – изтичане на 3/5 години от изискуемостта на вземането или 365 дни за вземанията до 600 лв.; наличие на съдебно решение, с което вземането изцяло или отчасти е определено като недължимо; вземането е погасено по закон; вземането не е събрано след приключило изпълнително производство; намаляване на размера на вземането по силата на оздравителен план; длъжникът е заличен след приключила несъстоятелност или ликвидация. Редът за извършване на корекцията е поставен в зависимост от статута на получателя по доставката – регистрирано или нерегистрирано лице: Когато получателят е бил регистрирано лице към датата на доставката, корекцията се извършва с издаване на кредитно известие от доставчика. Когато получателят е бил нерегистрирано лице към датата на доставката или регистрацията му е прекратена във връзка с несъстоятелност или ликвидация, или не е налице право на приспадане на данъчен кредит за доставката, корекцията се извършва с протокол по ред, определен с Правилника за прилагане на ЗДДС. В този случай намалението на начисления данък се определя като разлика между начисления по доставката данък и ползвания от доставчика данъчен кредит за стоки и услуги, пряко свързани с доставката. Документът за корекция следва да бъде издаден в срок от 3 месеца от изтичане на данъчния период, през който е възникнало обстоятелството, даващо право за корекцията. Издаденият документ се отразява в дневника за продажбите със знак минус. Ако в последствие доставчикът получи плащане по доставката, той следва да извърши обратна корекция и да издаде дебитно известие/протокол за начисляване на ДДС. За извършването на корекцията не е необходимо да се уведомява НАП, освен ако данъчната основа на доставката е над 100,000 лв. Корекция на данъчната основа и начисления данък не се допуска, когато доставчикът е знаел или е бил длъжен да знае, че няма да получи плащане по доставката. Приема се, че доставчикът е бил длъжен да знае, че няма да получи плащане за доставката, когато доставката е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната. От друга страна, с допълненията в чл. 78, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС е създадено задължение за получателя по доставката да извърши корекция на ползвания данъчен кредит в данъчния период на получаване на кредитното известие, издадено от доставчика чрез отразяването му в дневника за покупките и справка – декларацията за съответния период. Корекция на ползвания данъчен кредит следва да бъде извършена и от лица с прекратена ДДС регистрация по реда на новата разпоредба на чл. 126, ал. 9 от ЗДДС. Изисква се уведомяване на НАП и подаване на отчетни регистри и справка – декларация за периода, през който е получено кредитното известие, в 14 -дневен срок от получаване на разрешение от страна на НАП. В новата разпоредба на чл. 126, ал. 10 от ЗДДС е предвидена и възможност за издаване на кредитно известие от доставчици с прекратена регистрация по ЗДДС, но само ако е била издадена фактура с начислен ДДС преди прекратяване на регистрацията на доставчика и получателят е ползвал данъчен кредит по нея. 1. Нови задължения на доставчиците на платежни услуги Със създадената нова Глава дванадесет „а“ е въведено задължение за доставчиците на платежни услуги да поддържат регистри за трансгранични плащания като: Доставчикът на платежни услуги на получател поддържа и предоставя информация за получателите и плащанията, когато доставчикът на платежни услуги на платеца и на получателя са в различни държави-членки и са извършени повече от 25 трансгранични плащания към един и същ получател; Доставчикът на платежни услуги на платеца поддържа и предоставя информация за получателите и плащанията, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е в трета държава. Информацията се поддържа в електронни регистри и се предоставя за всяко календарно тримесечие, до края на месеца следващ тримесечието. Санкцията за неизпълнението на задължението за водене на регистър е в размер от 500 до 10,000 лв., а при повторно нарушение – до 20,000 лв. Тези разпоредби влизат в сила от 1 януари 2024 г.   3. Удължаване на срока за прилагане на намалената ставка от 9% за определени стои и услуги С направените изменения е предвидено разширяване на обхвата на стоките, за които постоянно ще се прилага намалена данъчна ставка от 9% като в тази група са включени доставките на книги и подобни артикули, храни за бебета и малки деца и бебешки пелени и подобни хигиенни бебешки артикули. Срокът за прилагане на намалената данъчна ставка за останалите стоки и услуги, за които беше предвидено временно намаление на ставката (ресторантьорски и кетърингови услуги, услуги по използване на спортни съоръжения, доставка на обща туристическа услуга и организиране на екскурзии) срокът за прилагане на ставката от 9% е продължен до 31 декември 2023 г. Срокът за прилагане на ставка 0% за доставките, вноса и вътреобщностното придобиване на хляб и брашно е удължен до 31 декември 2023 г. 4. Начисляване на ДДС от получателя по доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 към ЗДДС С допълнението към чл. 163а ЗДДС е създадено изключение от общото правило ДДС за доставките по Приложение № 2 към закона да се начислява от получателя по доставката. В случаите, когато получател по доставките на отпадъци или услуги по добив, преработка и обработка на отпадъци са държавата или държавни и местни органи, задължен за начисляване на данъка е доставчикът. В същия смисъл е и промяната в чл. 82, ал. 5 ЗДДС. 5. Право на данъчен кредит след корекция при погрешно данъчно третиране на доставка С новия чл. 78а ЗДДС е изрично уредено правото на приспадане на данъчен кредит след извършване на корекция на погрешно данъчно третиране, включително след данъчен контрол - това право възниква на основание новия издаден данъчен документ и се упражнява през периода, когато е издаден този документ или някой от следващите 12 данъчни периода. Ако корекцията е извършена след данъчен контрол, задължението, установено с акт следва да е внесено в държавния бюджет.            6. Задължение за корекция на ползван данъчен кредит при брак на стоки поради изтекъл срок на годност С допълнението на чл. 80, ал. 2, т. 5 ЗДДС са уеднаквени условията, при които не се извършва корекция на ползван данъчен кредит при брак на стоки поради изтичане на срока на годност с тези, при които разходът се признава за целите на корпоративното подоходно облагане – когато има определен срок на годност с нормативен акт или, ако няма такъв нормативен акт, с фирмен стандарт и бракът е в обичайните за дейността размери. 7. Предоставяне на обезпечение при сделки с горива Направените промени в чл. 176в ЗДДС са свързани със: Съкращаване на срока за предоставяне на обезпечение и за уведомяване на НАП за промяна на обстоятелства от значение за определяне на обезпечението. Новият срок е 3 дни преди съответното събитие. Създадена е възможност за намаляване на размера на обезпечението до 10% от данъчната основа на облагаемите доставки, придобивания или получени горива за предходния данъчен период, ако през последните 3 последователни години не е констатирано нарушение и няма непогасени други публични задължения.   8. Износ на стоки от лица, установени в трети страни Във връзка извършването на износ на стоки от лица, установени в трети страни и идентифицирани за целите на ДДС в България, са направени следните промени: За целите на ДДС регистрацията си тези лица следва да посочат акредитиран представител; В износната митническа декларация следва да бъде вписан идентификационния номер за ДДС цели на лицето и номера на фактурата за извършената от него доставка. Създадено е задължение за митническите органи да проверят валидността на ДДС номера преди допускане на износа.   Разпоредбите на ЗИД ЗДДС влизат в сила от 1 януари 2023 г. с посоченото по-горе изключение относно новите задължения на доставчиците на платежни услуги.     Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.