slide3.jpg

АФА публикации

  • От Официален вестник на ЕС: Към брой L 040 от 13 февруари 2020 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/194 на Комисията от 12 февруари 2020 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.  

  • Важно от Държавен вестник   В брой 102 от 31.12.2019 г. e обнародван: 1. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Към глава шестнадесета „Особени производства” се създава раздел VII„Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“, който урежда реда за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми, лицата, които са длъжни да предоставят информация във връзка с прилагането на трансгранична данъчна схема с цел превенция на отклоняване от данъчно облагане. В новия раздел за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми са предвидени санкции във връзка с неизпълнение на задължение, свързано с предоставянето на информация за трансгранична данъчна схема. Въвеждат се нови дефиниции за: „Свързано предприятие“; „Данъчна схема с типизирано съдържание“; „Правила за облекчени режими“; „Трудни за оценяване нематериални блага“; „Данъчно предимство” Новите правила за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми имат за цел да транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. В преходните и заключителни разпоредби е уреден срокът за подаване на информация от консултантите или от данъчно задължените лица за всяка трансгранична данъчна схема, както и начинът на обмен на информация. Законът въвежда изменения в Закона за митниците, Закона за местните данъци и такси, Закона корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност.   Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключения   Към целия брой 102 от  31 декември 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

  • ПРИЛАГАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 Г.   В бр. 99 на Държавен вестник от 17 декември 2019 г. са обнародвани Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.(ЗБДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.(ЗБНЗОК). Бихме искали да обърнем внимание на най-важните аспекти от обнародваните нормативни актове: 1. Максималният месечен осигурителен доход за 2020 г. за целите на социалното и здравното осигуряване се запазва в размер на 3 000 лв. 2. Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е увеличен на 610 лв. за 2020 г. (при 560 лв. за 2019 г.). 3. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е увеличен на 420 лв. за 2020 г. ( при 400 лв. за 2019 г.). 4. През 2020 г. остават непроменени ставките и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии”, фонд „Пенсии” за лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „ Безработица” и Учителски пенсионен фонд, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд. Съгласно разпоредбите на ЗБНЗОК се запазва и размера на задължителната здравноосигурителната вноска. 5. Налице е промяна на ставката на осигурителната вноска за 2020 г. за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (фонд ТЗПБ) за някои групи основни икономически дейности. Например, намалена е осигурителната вноска за икономически дейности „производство на химични продукти” и „производство и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, а е увеличена осигурителната вноска за „производство на лекарствени вещества и продукти”, „производство на облекло” и дейността по „възстановяване и други услуги по управление на отпадъци”. В тази връзка е препоръчително да се направи справка в приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2020 г., за да се избегне приложението на неправилен размер на осигурителната вноска за фонд ТЗПБ. 6. През 2020 г. отново няма да се правят вноски за фонд „ Гарантирани вземания на работниците и служителите”. 7. В допълнение, на 06 януари 2020 г. е публикувано подробно становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г. на официалната страницата на НАП (в рубриката "Становища, указания, инструкции"). Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.