slide1.jpg

АФА публикации

  • Процедурата  за финансиране на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. е открита за кандидатстване На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2021 г. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея. I. Допустими кандидати Допустимите кандидати са малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, които отговарят на следните критерии: Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност; Кандидатите следва да са реализирали оборот (съгласно посоченото в годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО или при еднолични търговци – по чл. 50 ЗДДФЛ) за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца от 2019 г. (за кандидатите, регистрирани по ДДС, тези данни ще бъдат събирани по служебен път от подадените справки-декларации за ДДС за съответните месеци ). II. Размер на помощта и допустими за финансиране разходи Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лв., предоставени за оборотен капитал и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите - суровини, материали и консумативи, външни услуги (вкл. режийни разходи),  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). Условията за кандидатстване предвиждат и редица недопустими разходи, като например разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за стоки, предназначени за продажба, разходи за възстановим ДДС, разходи за данъци и такси, разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси, разходи за лизингови вноски. Недопустими ще са и разходите за персонал, в случай че за периода на изпълнение на проекта (от 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта) са получавани средства по схемата 60/40 (ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г.), както и по други програми за публично финансиране (като напр. схемата за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операциите на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.). III. Процедура по кандидатстване и необходими документи Кандидатите по процедурата трябва да представят следните документи изцяло по електронен път: Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение; Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец, с което се упълномощава титулярят на квалифицирания електронен подпис, с който ще се подаде проектното предложение. В случай че кандидатът не е регистриран по ДДС – оборотни ведомости за трите избрани месеца със спад в оборота; В определени случаи – пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС.   Оценяването на кандидатите ще бъде извършвано на два етапа - оценка на административното съответствие и допустимостта (етап 1) и техническа и финансова оценка (етап 2). Процедурата е отворена за кандидатстване до 16:30 ч. на 15 март 2021 г.   Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

  • Промени в данъчните закони, въведени с ЗИД ЗМДВИП   В Държавен вестник, бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИП). С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗМДВИП са приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходи на физическите лица (ЗДДФЛ) и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията влизат в сила от 17.02.2021 г. 1. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ   Облагане на онлайн залагания с корпоративен данък Досега организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), бяха освободени от облагане с корпоративен данък за тази дейност. Съгласно приетите изменения от обхвата на разпоредбата на чл. 176а от ЗКПО отпадат онлайн залаганията, за които се дължи такса по чл. 30, ал. 4 от ЗХ, съответно тази дейност става обект на облагане с корпоративен данък.   Дефиниция „юрисдикции с преференциален данъчен режим” Прецизира се разпоредбата на т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО относно обхвата на дефиницията „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ като в обхвата на дефиницията се включват и „държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели”. Допълнението е направено тъй като до момента защитните мерки се прилагаха спрямо националния списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим съгласно Заповед № ЗМФ-1303/21.12.2016 г., който обаче не съвпада изцяло със Списъка на Европейския съюз.   Удължаване на срока за ползване на данъчното облекчение за земеделски стопани Срокът за ползване на предвиденото в чл. 189б от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, е удължен до 31 декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г. (въведен е нов § 74а от ПЗР на ЗИД ЗДДС). Промяната е в съответствие с удължения срок за прилагане на Регламент 702/2014 с цел запазване съществуващата към момента държавна помощ за земеделски стопани до приемането на реформата на общата селскостопанска политика на ЕС.   В съответствие с тази промяна е изменена и относимата разпоредба в ЗДДФЛ. Срокът за ползване на данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се удължава до 31 декември 2022 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2022 г. (нова разпоредба § 81а от ПЗР на ЗИД ЗДДС).   Правила за дължимост на авансови вноски за новоучредени дружества през 2020 г. Въведена е изрична разпоредба (§ 78а от ПЗР на ЗИД ЗДДС), която регламентира, че новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица не правят авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО през 2021 г. с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон, които правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък през 2021 г. Промяната цели да бъде избегнато противоречиво тълкуване на действащите правила, предвидени в разпоредбите на чл. 83, ал. 2, т. 2, чл. 118 и чл. 147 от ЗКПО.   2. Промени в ЗМДТ   В сила от 20 април 2019 г. е изменен е текстът на чл. 22 от ЗМДТ. Промяната е направена във връзка с обявяването на досега действащата разпоредба на чл. 22 за противоконституционна с РКС, обн. ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.   Останалите промени в ЗМДТ целят обвързване на сроковете за влизане в сила на разпоредбите на ЗМДТ относно новите основи за определяне на таксата за битови отпадъци с обявяването на резултатите от Националното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. (като следствие на отлагането на преброяването заради извънредната епидемична обстановка, породена от COVID-19).   3. Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж   В чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено за осигурителен стаж да се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година. Това време намира отражение в Декларация образец № 1. Действащите през 2020 г. разпоредби предвиждаха увеличение на тези дни на до 60 работни дни, а с текущите изменения в ЗИД ЗМДВИП за 2021 г. дните в неплатен отпуск, които ще се зачитат за осигурителен стаж се увеличават на до 90 работни дни.   Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

  • Мярката 60/40 e продължена до 31 март 2021 г. В бр. 2 от 8 януари 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 416/ 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. По-долу са описани промените, внесени с ПМС № 416/ 30.12.2020 г.: 1. Действието на мярката 60/40 е продължено с поредни нови три месеца – от 1 януари 2021 г. до 31 март 2021 г., включително. 2. Работодатели ще могат да кандидатстват за средства за запазване на заетостта на служители, чиято работа е била преустановена, за които е било установено непълно работно време или на които е предоставен платен годишен отпуск без тяхно съгласие, в периода 13 март 2020 г. – 31 декември 2020 г. (а не за периода на продължаващата и към момента извънредна епидемична обстановка). Това означава, че работодатели, преустановили работа, въвели непълно работно време или предоставили отпуск без съгласие на служителите, след 31 декември 2020 г. не могат да се възползват от мярката. 3. В случай, че се кандидатства на основание запазване на заетостта на служители, след подадено уведомление до Агенцията по заетостта за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта, то заетостта следва да е запазена през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. 4. Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за м. октомври 2020 г. 5. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. октомври 2020 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. 6. Остава изискването кандидатстващите работодатели да са отчели 20% спад на приходите, като след влизане в сила на промените, определящо ще е дали заявителите са учредени преди или след 1 декември 2019 г. Лицата, учредени преди 1 декември 2019 г., трябва да са отчели спад в приходите не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година. Лицата, учредени след 1 декември 2019 г., трябва да докажат спад в приходите с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2020 г. 7. Средствата, изплащани по мярката 60/40 ще бъдат заплащани за сметка на държавния бюджет (а не както досега – за сметка на фонд Безработица на държавното обществено осигуряване).   Измененията, внесени с ПМС № 416/ 30.12.2020 г., влизат в сила на 1 януари 2021 г., но средства за периода 1 януари 2021 г. – 31 март 2021 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар. Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г., подадени преди 15 януари 2021 г., ще бъдат разглеждани и финансирани по досегашния ред.   Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.