slde2.jpg

АФА публикации

  • Промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за данък върху добавената стойност В Държавен вестник бр. 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси. С преходните и заключителни разпоредби на цитирания закон са приети важни промени в Закона за данък върху добавената стойност, засягащи доставките, за които се прилага намалена данъчна ставка за облагане с ДДС. Приетите промени в законовите разпоредби целят основно подпомагане на бизнеси, чиято дейност беше пряко засегната от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Също така с промените се улеснява прилагането на конкретни разпоредби на Закона за местните данъци и такси. По-важните промени в законовите разпоредби могат да се обобщят, както следва: 1. В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) С новия § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на ЗМДТ се предоставя възможност по решение на общинските съвети да бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване предприятията, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на съответната община. Освобождаването ще е валидно само за определен период от 2020 г. Предприятията, които биха желали да се възползват от посоченото облекчение ще следва да удостоверят преустановяването на дейността си за съответния период с финансови и други документи, по ред и начин, определени от общинския съвет на съответната община. С изменението на чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ се регламентира, че срокът за подаване на декларация по образец за облагане с туристически данък е 31 януари на годината, следваща годината, за която данъкът е дължим (преди промяната срокът за деклариране беше определен на 30 януари, което водеше до пропуски от страна на данъчно задължените лица). Промeните в ЗМДТ влизат в сила от 11.08.2020 г. 2. В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Изменен е чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в резултат на което е разширен обхватът на доставките, за които се прилага намалена данъчна ставка за облагане с ДДС. С 9% ДДС ще се облагат и: Доставките на бира и вино, които са част от ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна. Промяната е постигната с изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и изваждането на конкретните доставки от обхвата на доставките, за които не се прилага намалената данъчна ставка. Спиртните напитки, които се доставят като елемент на ресторантьорски и кетъринг услуги остават облагаеми с 20% ДДС. Съответно са отменени разпоредбите, съдържащи дефинициите на бира и вино (§1, т. 98 и 99 от допълнителните разпоредби на ЗДДС). Доставките на обща туристическа услуга по чл. 136 от ЗДДС, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници (нова т. 6 на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС). В новата т. 101 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е добавена дефиниция за „случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6“ чрез препратка към § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, дефиниращ „случайните автобусни превози” като превози на предварително определена група пътници без промяна в нейния състав от началния до крайния пункт по предварително заявени условия. Доставките на услуги за използване на спортни съоръжения (нова т. 7 на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС). В ЗДДС не се съдържа дефиниция за „спортни съоръжения”, което може да породи трудности при правилното прилагане на променените законови разпоредби от данъчно задължените лица и органите на НАП. Промените в ЗДДС влизат в сила от 1 август 2020 г. и се прилагат до 31 декември 2021 г. Липсва яснота по въпроса как следва да се прилагат разпоредбите на ЗДДС относно доставките, които са извършени в периода между 1 август 2020 г. (датата на влизане в сила на промените в ЗДДС) и 11 август 2020 г. (датата на обнародване на промените в Държавен вестник), за които вече са издадени данъчни документи, в които е начислен 20% ДДС и дали и как следва да се извършват корекции на начисления ДДС за тези доставки. Със Закона за изменение на ЗМДТ са приети промени и в Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните превози и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504,ул. "Оборище" № 38.

  • Важно от Държавен вестник В брой 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин По-съществените промени са свързани с: 1.1 Документиране на плащанията чрез пощенски паричен превод: конкретизирано е, че при плащания чрез пощенски паричен превод, документът за плащането се издава: на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги – най-късно при плащане на услугата. ако за продажбата е издаден данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 от Наредбата, с изключение на кода на данъчната група, не е задължително издаването на документ по чл. 3, ал. 1, изречение второ от Наредбата. 1.2 Документиране на плащанията при продажби чрез електронен магазин: при продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се издава по реда на ал. 26, ал. 2 (т.е. по реда на документиране на плащанията при разносна търговия, а именно чрез издаване на касова бележка от продавача, която я предава на превозвача или чрез издаване на касова бележка от мобилно фискално устройство на мястото на предаване на стоката/услугата). В случаите на предоставяне на услуги чрез електронен магазин бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата. При продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата. 1.3 Създава се нова разпоредба (чл. 26а), регламентираща частичните плащания за продажби, заплащани в брой: допуска се ФУ/ИАСУТД да се програмира така, че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование „Частични плащания“, в който се регистрират всички получени суми по частични плащания. При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка, равна на размера на частично заплатената сума. При разносна търговия, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „Разносна търговия”. 1.4 Въведени са промени, касаещи отчитането на продажби на доверители 1.5 Въведени са промени в чл. 52 з от Наредбата, касаещи потребителите на софтуери за управление на продажби в търговски обекти (СУПТО): Облекчени са изискванията към софтуерите по чл. 52а¹ от Наредбата; Разширен е кръгът на продажбите, които могат да се управляват със СУПТО, използвани в сферата на здравеопазването, като са добавени и продажби на медицински услуги, изцяло или частично финансирани от Министерство на здравеопазването; Облекчен е режимът за деклариране на нови версии на СУПТО; Предвидена е възможност за тестване в търговски обект на СУПТО в търговски обект. В тази връзка се предвижда подаване към НАП на информация за тествания софтуер, тестовата среда и периода за тестване; Въведено е ограничение за разделяне на процеса по управление на продажбите в един търговски обект в повече от един софтуер. В този случай всички използвани в обекта софтуери се разглеждат като един СУПТО; Когато задълженото лице работи с повече от един СУПТО, се допуска да се обменя информация за продажбите между използваните софтуери при спазване на изискванията на приложение № 41; Регламентирана е възможността за въвеждане /импорт/ в СУПТО на информация от друг СУПТО или софтуери, нямащи характеристики на СУПТО при спазване на изискванията в Приложение 42; Когато лице, използващо СУПТО извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска софтуерът на електронния магазин да не отговаря на изискванията на приложение № 29, при условие че направените поръчки в електронния магазин се въвеждат (импортират) в използван от лицето софтуер за управление на продажби (чл. 52 з, ал. 11); Когато лице по чл. 3, ал. 17 (т.е. продажби чрез електронен магазин, който приема само неприсъствени плащания чрез дебитна/кредитна карта) използва в търговски обект СУПТО, се допуска от този обект да се управляват и продажбите му чрез софтуера на електронния магазин, при условие че продажбите се управляват поотделно във всеки един от софтуерите. Допуска се лицето да управлява всички извършвани продажби в софтуера за управление на продажбите при спазване на изискванията на Приложение 42; Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз. 1.6 Промени в изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин: Въведена е промяна в чл. 52м, ал. 2, от Наредбата с цел облекчаване на икономическите оператори в сферата на туризма при подаване на информация в НАП за електронните магазини/платформи, чрез които продават своите услуги. В случаите на сключени договори с посредници за предлагане на туристически услуги в интернет лицата разполагат единствено с данните на тези посредници, но не и с информация в кои уебсайтове или интернет платформи ще бъде продавана тяхната услуга. В тази връзка е предвидено към НАП да се подават данни само за посредниците, с които лицето има сключени договори. Прецизирана е информацията по чл. 52 р от Наредбата, която следва да подават към НАП електронните магазини, приемащи единствено плащания чрез виртуален ПОС терминал, а именно: задълженото лице следва да декларира платежните сметки, по които получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от доставчик на платежни услуги (ДПУ), или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ; следва да бъде деклариран номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице; следва да се посочи номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв. Отпада изискването в случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът да разполага с превод на български език на информацията и данните, които предоставя на НАП още при подаване на информация за електронния магазин по чл. 52м. Съгласно промените търговецът е длъжен да предостави превод на български език само при поискване от орган по приходите. 1.7 Променени са дефинициите за СУПТО (§ 1, т. 19) и ПОС терминал и виртуален ПОС терминал (§1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Наредбата) 1.8 Въведени са промени в Приложенията към Наредбата, в това число в Приложение 29, Приложение 32 и Приложение 33, касаещи декларирането на СУПТО от производители, потребители и лица, извършващи продажби чрез електронен магазин. 1.9 Създадени са нови приложения към Наредбата, а именно Приложение № 41 към чл. 52з, ал. 9 „Изисквания по отношение на обмен на информация за продажби (импорт) между софтуери за управление на продажбите, използвани от едно задължено лице” и Приложение № 42 към чл. 52з, ал. 10 и 11 Изисквания по отношение на импорта в СУПТО на информация за продажби от софтуери на електронни магазини и от други източници и софтуери, които не се използват за управление на продажби 1.10 Удължаване на сроковете по Наредбата: Лицата по чл. 3 от Наредбата, които използват софтуер за управление на продажби, независимо дали са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г. Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 май 2021 г. Лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 28 февруари 2021 г. Задължените лица привеждат дейността си с изискванията на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.             Наредбата влиза в сила от 31 юли 2020г. Важно! Обръщаме внимание, че на 31 юли 2020 г. на интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано съобщение за предстояща промяна в разпоредбите на Закона за Данък върху добавената стойност (ЗДДС), насочена към отмяна на изискванията за отчитане на продажбите чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО). Отмяната на разпоредбите относно СУПТО е във връзка с обществения отзвук, възникнал в процеса на привеждане на дейността на икономическите оператори в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006г. и сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които особено в условията на пандемията от COVID-19, затрудняват съществено дейността на данъчнозадължените лица. След влизането в сила на подготвяните промени в ЗДДС, ще бъдат предприети и промени в Наредба Н-18 от 2006 г.  с цел привеждането й в съответствие със ЗДДС посредством отмяна на изискванията по отношение на СУПТО.   2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър             Наредбата влиза в сила от 4 август 2020г. 3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения             Наредбата влиза в сила от 4 август 2020г.   Към целия брой 68 от  31 юли 2020 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

  • Промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД ЗХ), са приети промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), който беше обнародван в ДВ, бр. 102 от 2019 г. Настоящите промени в ЗИД ДОПК са публикувани в ДВ, бр. 69 от 08.04.2020 г. и същите влизат в сила от 08.08.2020 г. Тези промени са пряко свързани с разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със спешната необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (OB, L 204/46 от 26 юни 2020 г.). 1. Нови срокове за подаване на информация относно трансгранични данъчни схеми от консултанти и други данъчно задължени лица (изм. и доп. § 6 от ЗИД ДОПК) Срокът, в който консултантите и другите данъчно задължените лица по чл. 143я2  от ДОПК следва да подадат информация на изпълнителния директор на НАП относно всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. се променя от 31 август 2020 г. на 28 февруари 2021 г. (изм. § 6 от ЗИД на ДОПК). Изрично е регламентирано, че тридесетдневният срок за предоставяне на информация относно трансгранична данъчна схема от консултант или от друго данъчно задължено лице, започва да тече от 1 януари 2021 г. за: а) трансгранични данъчни схеми, предоставени за прилагане, готови в степен, която позволява тяхното прилагане, или първата стъпка по прилагането на които е извършена в периода между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.; б) данъчни схеми по т. а) по-горе, които са с типизирано съдържание и за които консултантите са задължени да подават актуална информация на всеки три месеца след първоначалното подаване, срокът за подаване на актуализирана информация по реда на чл. 143я1, ал. 8 ДОПК, е 30 април 2021г.; в) помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема, предоставени от консултант по чл. 143я1, ал. 7 от ДОПК в периода между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г. 2. Удължаване на срока за предоставяне на информация от НАП на други държави членки на ЕС (изм. § 7 от ЗИД ДОПК) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите следва да предостави на компетентните органи на другите държави членки първата получена информация за трансгранични данъчни схеми по чл. 143я от ДОПК в срок до 30 април 2021 г. (преди промяната срокът беше 31 октомври 2020 г.). 3. С § 93 от ПЗР на ЗИД на ЗХ е регламентирано, че за целите на автоматичния обмен на финансова информация, осъществяван по реда на ДОПК, за отчетната 2019 г. предоставящите информация финансови институции следва да предоставят данните по чл. 142б от ДОПК на Националната агенция за приходите в срок до 30 септември 2020 г. (срокът за подаване на информация за бъдещи отчетни периоди се запазва 30 юни на годината, следваща годината, за която се предоставя информация). От своя страна Националната агенция за приходите следва да обмени данните за отчетната 2019 г. с компетентните органи на участващите юрисдикции в срок до 31 декември 2020 г.   Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Грешка
  • Грешка. Списъкът с новини не беше намерен.