slide1.jpg

Арбитражна клауза

Печат

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България в гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Посещения: 12883