slide1.jpg

Предимства на Арбитражния съд

Печат

  • Арбитражното производство е едноинстанционно.
  • Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение, като СГС издава изпълнителен лист съгласно чл. 405, ал.3 от Гражданско процесуалния кодекс.
  • Арбитражът е по-малко натоварен с дела и насрочване на заседанията се извършва в максимално съкратени срокове.
  • Заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.
  • Арбитражът е по-евтин, особено за исковете с висока цена, тъй като с покачване цената на иска, размерът на арбитражната такса намалява, докато съдебната е винаги 4% за първа инстанция, 2% за въззивна инстанция и 1% за касационна инстанция.
  • Арбитражът е конфиденциален. Заседанията са закрити за външни лица. Само страните по делото имат достъп до арбитражното дело. Достъп до арбитражното дело, на трети лица, се дава само след предварително писменно съгласие от страните по делото. Разрешаването на съществуващия спор чрез арбитраж дава по-добра възможност да бъдат запазени занапред добрите търговски връзки между страните.

Посещения: 172564

Арбитраж

Арбитражът в правото е форма на (алтернативно) разрешаване на спор - алтернатива на съдопроизводството, което разрешаване се осъществява от трето лице (арбитър), овластено от страните по спора с това право.
В исторически план, арбитражът предхожда държавното (съдебно) правосъдие, а де факто към този момент арбитражът е договорна алтернатива на страните в случаите, когато спорът не се отнася задължително до държавната юрисдикция.
още по темата

Арбитражен съд

За да бъде отнесен един спор до Арбитражния съд, между страните трябва да е сключено арбитражно споразумение (арбитражна клауза), с което страните декларират, че са съгласни евентуален бъдещ спор между тях да бъде решен от арбитражен съд и приемат неговото решение.

Договорен и съдебен арбитраж

При договорния арбитраж страните се споразумяват чрез договор
Съдебният арбритраж идва след арбитражно съдобпроизводство, което в повечето случаи е пожелателно.
Арбитражната институция се учредява с оглед разрешаването на неограничен брой спорове, които могат да ѝ бъдат възложени в бъдеще. Тя е недържавно (обществено) арбитражно учреждение, което администрира осъществяването на арбитража по делата, възложени на институцията.

Арбитражът в българското право

Арбитражът е връховна проява на диспозитивното начало в гражданския процес. Неговата опора е разпоредителната власт на страните относно техните частноправни имуществени правоотношения. Упражнявайки тази власт те могат сами чрез договор за спогодба да уредят спорното правоотношение, но могат и да възложат на избрано от тях трето лице да разреши вместо тях спора.
още по темата